trò chơi mô tả: nước vui vẻ điện thoại di động: chơi nước trượt tuyết trên điện thoại, di động của bạn!
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm và giữ bất cứ nơi nào để thiết lập quyền lực! phát hành để nhảy! click để bắt đầu

, Size: phổ biến: 2.6666666666667, phiếu: 3, chơi 4740 lần (156.929 kb)

nước trò chơi, trượt tuyết trò chơi,