trò chơi mô tả: umag nhiều: umag là một pháo nhiều trò chơi.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4479 lần (1.94529 mb)

nhiều trò chơi, pháo binh trò chơi, xã hội trò chơi,