trò chơi mô tả: đồng nghĩa: kiểm tra kiến thức của bạn về từ đồng nghĩa khác nhau trong game này từ!
kiểm soát/ hướng dẫn: bạn có 60 giây để phù hợp như là từ đồng nghĩa nhiều càng tốt. giữ streak của bạn cao và câu trả lời nhanh chóng cho điểm cao nhất

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 7230 lần (116.937 kb)

kết hợp trò chơi, quiz trò chơi, từ trò chơi, cứng trò chơi, phù hợp trò chơi, thách thức trò chơi, khó khăn trò chơi, kiến thức trò chơi, Từ điển trò chơi, định nghĩa trò chơi, tương tự trò chơi, đồng nghĩa trò chơi, thesaurus trò chơi,