trò chơi mô tả: siêu tuyết lở: tránh những tia laser sẽ lâu hơn bạn cuối điểm hơn bạn ghi điểm.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 3925 lần (60.6083 kb)

gậy trò chơi, avalanche trò chơi,