trò chơi mô tả: không gian cranckers: tốt nhất của tất cả các trò chơi arcade
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 4.25, phiếu: 4, chơi 27524 lần (109.978 kb)

arcade trò chơi, space shooter trò chơi,