trò chơi mô tả: sao chụp: chụp các ngôi sao.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 3510 lần (24.5439 kb)

ngôi sao trò chơi,