trò chơi mô tả: lưu bò sữa: pinoy trò chơi mà bạn có thể kiếm điểm bằng cách đánh bắt từ sữa bò.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 21104 lần ()

bò trò chơi, bắt kịp trò chơi, sữa trò chơi,