trò chơi mô tả: chạy 2 sống: chạy 2 sống - một nút chạy game. được khéo léo, kiếm điểm và nâng cấp kỹ năng của bạn để tồn tại!
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 2.3333333333333, phiếu: 3, chơi 12800 lần (1.91979 mb)

kỹ năng trò chơi, nhảy trò chơi, ninja trò chơi, chạy trò chơi,