trò chơi mô tả: cư dân ác quiz: thử này và tìm hiểu 10 sự kiện tuyệt vời về điều ác thường trú. bao nhiêu bạn có biết về series, trò chơi và bộ phim mới? mất quiz này vui vẻ và cạnh tranh với những người khác trong ban lãnh đạo.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.75, phiếu: 4, chơi 5034 lần (70.5537 kb)

phim trò chơi, quiz trò chơi, imdb trò chơi,