trò chơi mô tả: panfu -1: panfu màu trang game
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 3, chơi 10695 lần (455.949 kb)

màu trò chơi,