trò chơi mô tả: cặp tiến hóa - thời gian tấn công: một cặp phản ứng rất nghiện trò chơi mà bạn cần để phù hợp các cặp hình ảnh càng nhanh càng tốt để xóa lưới. có thể bạn quản lý nó ở dưới 20 giây?
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 22737 lần (703.310 kb)

tốc độ trò chơi, thời gian trò chơi, cặp trò chơi, sinh vật dễ thương trò chơi,