trò chơi mô tả: Othello: Othello game
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 2.6666666666667, phiếu: 3, chơi 11041 lần (35.0996 kb)

cổ đại trò chơi,