trò chơi mô tả: y tá màu cuốn sách: y tá mát màu trò chơi cuốn sách.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 3, chơi 11244 lần (86.7470 kb)

màu trò chơi, sách trò chơi, y tá trò chơi,