trò chơi mô tả: nt nhà máy kim loại: nhìn! Nhà máy sản xuất kim loại này phải loại bỏ rất nhiều kim loại vô dụng, sau đó nhà máy có thể tiếp tục làm việc. bạn phải bắn những quả bóng trên hình dạng tròn, và vứt kim loại khỏi sân khấu bằng cách bắn những quả bóng ở đó có nhiều trở ngại để overcome.enjoy nó!
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 8976 lần (1.00649 mb)