trò chơi mô tả: nokoban: quả bóng di chuyển cùng một lúc.
kiểm soát/ hướng dẫn: di chuyển các quả bóng đến nhà của họ.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 7, chơi 12042 lần (42.6992 kb)

xây dựng trò chơi, ball trò chơi, Sokoban trò chơi, gia đình trò chơi,