trò chơi mô tả: chuột chạy: chuột yêu pho mát. công việc của bạn là giúp con chuột ăn như pho mát nhiều càng tốt. nhưng nhìn ra để bẫy chuột!
kiểm soát/ hướng dẫn: thu pho mát nhưng tránh bẫy chuột. các bạn ăn pho mát hơn, nhanh hơn các bạn nhận được.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5002 lần (111.508 kb)

thu trò chơi, arcade trò chơi, bẫy trò chơi, pho mát trò chơi, chuột trò chơi,