trò chơi mô tả: ma thuật quốc phòng: click chuột và tấn công tổ chức, không gian, đặc biệt tấn công (khi thanh là đủ)
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 33365 lần (1.32719 mb)

ma thuật trò chơi, quốc phòng trò chơi,