trò chơi mô tả: âm lịch chủng tộc: chỉ đạo tàu không gian của bạn và tiêu diệt tất cả kẻ thù. có 15 mức độ khó khăn.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, không gian để bắn và dịch chuyển để thay đổi vũ khí.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4761 lần (103.521 kb)

Mặt Trăng trò chơi, vũ khí trò chơi, chủng tộc trò chơi, spaceship trò chơi,