trò chơi mô tả: giết tất cả zombie: zombie đã thực hiện trên thế giới! chỉ 9mm của bạn có thể tiết kiệm cho bạn ngay bây giờ!
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: WASD, phím cách để bắn

, Size: phổ biến: 2, phiếu: 2, chơi 14006 lần (1.77287 mb)

zombie trò chơi, sống còn trò chơi, súng trò chơi, không gian xâm lược trò chơi, đột biến trò chơi,