trò chơi mô tả: bump jump n 3ngày: cool 3ngày phiên bản của nền tảng băng trò chơi phổ biến n nhảy! roll, nhảy và bay, thu thập các ngôi sao, và extras và cố gắng đạt được những nền tảng thoát. mũi tên sử dụng, không gian và x hay wasd và chuột của bạn để kiểm soát bóng.
kiểm soát/ hướng dẫn: mát 3ngày phiên bản của nền tảng băng trò chơi phổ biến n nhảy! roll, nhảy và bay, thu thập các ngôi sao, và extras và cố gắng đạt được những nền tảng lối ra mũi tên sử dụng, không gian và x hay wasd và chuột của bạn để kiểm soát bóng.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5413 lần (2.80883 mb)

arcade trò chơi, 3ngày trò chơi, mê cung trò chơi, kỹ năng trò chơi, buồn cười trò chơi, nền tảng trò chơi, nhảy và chạy trò chơi,