trò chơi mô tả: tức thì: dodge kẻ thù trong khi bạn thu thập chữ của bảng chữ cái. bài sử dụng để tăng điểm của bạn. Mục đích cho điểm cao! dodge, thu thập, chuyển, tiêu huỷ. chơi ở ngay trong.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 3349 lần (1.02056 mb)

thu trò chơi, arcade trò chơi, dodging trò chơi, tức thì trò chơi,