trò chơi mô tả: hạnh phúc jigsaw đào tạo: sắp xếp ngổn 30 miếng để tạo ra một hình ảnh của một huấn luyện đầy màu sắc phát hành khói và một ngọn núi trong nền của nó, với cây xanh xung quanh, tất nhiên với ray
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 5995 lần (178.290 kb)

jigsaw trò chơi, puzzle trò chơi, hạnh phúc trò chơi, ảnh trò chơi, buồn cười trò chơi, tàu hoả trò chơi,