trò chơi mô tả: gibbets 2 cấp gói: bắn dây để cứu những người dân vô tội bị treo cổ trong một tập hợp thương hiệu mới của các cấp gibbets. vội vàng mặc dù, và cẩn thận không để bỏ lỡ!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để nhắm và bắn. kiểm soát có thể được đảo ngược trong trình đơn tùy chọn.

, Size: phổ biến: 4.6666666666667, phiếu: 12, chơi 15006 lần (2.79370 mb)

phần tiếp theo trò chơi, Vật lý trò chơi, Hangman trò chơi,