trò chơi mô tả: cá gạch: tiêu diệt cá bằng cách nhấp vào các nhóm cùng màu với ít nhất 3 con cá. nếu bạn tiêu diệt một nhóm có ít nhất 15 loài cá, sau đó bạn có thể nhận được một quả bom!
kiểm soát/ hướng dẫn: tiêu diệt cá bằng cách nhấp vào các nhóm cùng màu với ít nhất 3 con cá.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4679 lần (247.661 kb)

cá trò chơi, gạch trò chơi,