trò chơi mô tả: sinh thái cá: một "fishy" loại game. ăn cá khác nhỏ hơn bạn và trở nên lớn khi bạn làm như vậy.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng phím mũi tên để di chuyển

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 4463 lần ()

cá trò chơi, cá sinh thái trò chơi,