trò chơi mô tả: bấm nhanh: đi thông qua các hoạt hình này ít ngẫu nhiên cách nhấn vào nút (trước khi họ biến mất)! nhanh nhanh nhanh!
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4030 lần (135.274 kb)

Phản xạ trò chơi, đỏ trò chơi, tìm trò chơi, nút trò chơi,