trò chơi mô tả: puzzle chopper trượt: giải quyết những mẩu hình ảnh của n chopper xe có động cơ này trượt puzzle
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấp chuột để di chuyển và miếng

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4686 lần (126.595 kb)

trượt trò chơi, ảnh trò chơi, xe gắn máy trò chơi, chopper trò chơi,