trò chơi mô tả: thổi những viên gạch: một trò chơi đố mà bạn nhận được điểm bằng cách chọn và thanh toán bù trừ nhóm của khối.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 4, chơi 28789 lần (7.99999 mb)

3 trận đấu trò chơi, khối trò chơi,