trò chơi mô tả: blackjack chiến lược cơ bản mô phỏng: tìm hiểu hoàn thiện chiến lược cơ bản cho mỗi bàn tay có thể có trong blackjack và sau đó thực hành làm cho di chuyển chính xác trên một bàn blackjack mô phỏng. chìa khóa để chiến thắng tại blackjack là biết những hành động để đưa vào tất cả các kết hợp tay.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.8, phiếu: 5, chơi 9091 lần (49.3642 kb)

kỹ năng trò chơi, thực hành trò chơi, blackjack trò chơi,