trò chơi mô tả: Astro blast: a int trò chơi ngoài không gian
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 3879 lần (2.62432 mb)

không gian trò chơi, spaceship trò chơi, alien shooter trò chơi,