trò chơi mô tả: africa địa quest: bạn có thể xác định vị trí các nước ở Châu Phi vào bản đồ? đưa các kỹ năng địa lý của bạn để thử nghiệm.
kiểm soát/ hướng dẫn: chọn quốc gia được hiển thị trên bản đồ trước khi hết thời gian

, Size: phổ biến: 2, phiếu: 2, chơi 5671 lần ()

trẻ em trò chơi, giáo dục trò chơi, khai trò chơi, thế giới trò chơi, trái đất trò chơi, Châu Phi trò chơi, toàn cầu trò chơi, học tập trò chơi, Bản đồ trò chơi,