trò chơi mô tả: 5 đá toán: một toán đố thú vị, nơi bạn có để lựa chọn 5 chữ số để cộng, trừ, nhân và chia để có được số mục tiêu. mỗi cấp mang đến đá mới và những thách thức mới.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.75, phiếu: 4, chơi 9339 lần (2.06219 mb)

Ngoài ra trò chơi, toán học trò chơi, phép nhân trò chơi,