trò chơi mô tả: 15teens: bố trí 15 lô theo con số của họ (1,2,3, ... 14,15).
kiểm soát/ hướng dẫn: sắp xếp các khối theo con số của họ (1,2,3, ... 14,15) bằng cách di chuyển chúng vào ô trống một. nhấp chuột vào một khối để di chuyển nó vào ô trống. khi khối được sắp xếp - bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 3, chơi 28773 lần (776.537 kb)

logic trò chơi, giáo dục trò chơi, động vật jigsaw puzzle trò chơi,