توضیحات بازی: کلمه پادشاهی : پایان مبارزات انتخاباتی خود را به تسخیر زمین کلمه. دریافت توسط منابع کافی را به ترتیب حروف یک کلمه ، و سپس ساختن و آغاز پادشاهی خود را گسترش دهید.
کنترل / دستورالعمل: با کلیک بر روی نامه ها و ترتیب آن را در یک کلمه ، هر کلمه باید بین 3 تا 10 حرف است. وقتی که شما یک کلمه درست است ، شما می توانید آن را تبدیل شدن برخی از منابع ، و با منابع که شما می توانید پادشاهی خود را ساخت و یا ساخت ارتش خود را شروع و گسترش خود را در سرزمین واژه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4811 بار (3.70035 mb)

کلمه بازی ها, تاکتیک بازی ها, wandah بازی ها, فرهنگ لغت بازی ها, دستمالی کردن بازی ها,