توضیحات بازی: سلاح مربی : مربی ، بهترین سلاح در بورس های ارتش. عکس های عکس خود را در این پازل هستند. شما سعی خواهد کرد تا با سطوح مختلف مشکل را حل کند.
کنترل / دستورالعمل: انتخاب سطح و تصویر خود را انجام و قطعه مهارت های جمع آوری بهترین اره منبت کاری اره مویی.

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5230 بار (1.08375 mb)

مهارت بازی ها, جنگ بازی ها, تیرانداز بازی ها, سلاح بازی ها, تیرانداز از خفا بازی ها, تفنگ بازی ها, مغز بازی ها,