توضیحات بازی: ما نعناع : سعی کنید به سکه جعبه مربوطه آن ها قرار می گیرند.
کنترل / دستورالعمل: ابزارهای محل بر روی صحنه ، تست پیکربندی کنید

, Size: محبوبیت: 4.1428571428571, رای: 14, بازی 27086 بار (4.97290 mb)

فیزیک بازی ها, سکه بازی ها, سقوط بازی ها, پول بازی ها, box2d بازی ها,