توضیحات بازی: مدافع شهری شهرستان : شهرستان مدافع شهری -- ساقه بیگانگان وارده. کشتن رئیس نهایی است. شما برای زنده ماندن؟
کنترل / دستورالعمل: جلوگیری از بیگانگان. کارفرمایان. نابود نابود نهایی رئیس برنده به بازی ها. استفاده از تمام فلش به کلید حرکت می کند. فاصله -- آتش سوزی ، س -- ترک

, Size: محبوبیت: 3.6, رای: 5, بازی 13895 بار (906.529 kb)

مبارزه با بازی ها, حمله بازی ها, بیگانگان بازی ها, فضا پیما بازی ها, مدافع بازی ها,