توضیحات بازی: tucano سرا در مقابل dilma bruxa : کمک سرا tucano پیروزی در برابر bruxa dilma بد است.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : کلیدهای جهت دار

, Size: محبوبیت: 1.6666666666667, رای: 3, بازی 12568 بار (1.29306 mb)