توضیحات بازی: برج دفاعی شدید : استاندارد بازی برج دفاعی ، با برج ارتقا ، 6 برج های مختلف. با هواپیما ، شما می توانید برج خود را به فروش برساند. آسیب چلپ چلوپ ، سم ، آهسته است.
کنترل / دستورالعمل: محل پایین برج ، و سپس وقتی که آماده خود را برای شروع یا جست و خیز نوار لغزنده پیش رو را در پایین مطبوعات

, Size: محبوبیت: 4, رای: 5, بازی 14516 بار (114.334 kb)

اتومبیل بازی ها, توپ بازی ها, دفاع در برج بازی ها,