توضیحات بازی: مصرف هم فوق العاده : "مصرف هم فوق العاده" است که بازی آزمون مهارت های خود ، حافظه کوتاه مدت و شهود. آن را در مورد با فشار دادن دکمه در جهت خاص است. آن ویژگی های منحصر به فرد 40 تست با مقدار زیادی از انواع کارهای که باید حلش کرد.
کنترل / دستورالعمل: به طور عمده موس اداره می شود. نیاز به چند آزمایش با استفاده از کلید های فلش

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4265 بار ()

مهارت بازی ها, تست بازی ها, حافظه بازی ها, رنگ بازی ها, دکمه بازی ها, زمان مصرف بازی ها,