توضیحات بازی: doughnut تست : تا رقم هجده donuts ، را انتخاب کنید هر دوازده donuts وجود دارد (شما می توانید هر نوع شیرینی بی شیرینی تر را انتخاب کنید از یک بار) و مکان آنها را در جعبه خود ، donuts خواهد شد که چه نوع از کسی که از تصمیم
کنترل / دستورالعمل: کلیک بر روی donuts به آنها را پر کنید به جعبه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5339 بار (65.3222 kb)

تست بازی ها, مسابقه بازی ها, شیرینی بی شیرینی بازی ها, شخصیت بازی ها, احمقانه بازی ها,