توضیحات بازی: پارگی خوبی : راه را برای ایجاد قطره باران رنگارنگ را از طریق به خوبی از موانع ، اجتناب از همه موانع با حرکت دادن یک وری ، باریک میشود و به بازی جالب و دشوار ، نظارت و تصمیم می گیرید که راه رفتن
کنترل / دستورالعمل: چپ arrow : حرکت به چپ ، راست arrow : حرکت به سمت راست

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5292 بار (83.2763 kb)

اجتناب از بازی ها, نمره بالا بازی ها, هدایت بازی ها, موانع بازی ها, خوب بازی ها, 1 زندگی بازی ها, شانس بازی ها,