توضیحات بازی: توقف عصبانی مربع : مربع به قتل : همه آن را دوست دارد. به جز مربع. و آنها اکنون دیوانه شد. موفق باشید.
کنترل / دستورالعمل: موس را بر مربع برای نقاط بزرگ و یا کلیک کنید و تمام ظرف مربع سبز خواهد شد می میرند. موفق باشید.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4813 بار (66.7929 kb)

دفاع بازی ها, مربعات بازی ها, کشتن بازی ها, دفاع مربع بازی ها,