توضیحات بازی: مهاجمان فضای بازسازی : ساقه حمله به بیگانگان و کشتن آنها را قبل از آنها به شما حمله ، ساقه دشمنان جایزه گرفتن ویژگی های اضافی و ارتقا ، اجازه ندهید که خاک خود را رسیدن به آنها
کنترل / دستورالعمل: کلید های arrow به حرکت پیشه وری و فضا و spacebar خود را به آنها شلیک

, Size: محبوبیت: 3.5, رای: 2, بازی 5723 بار (74.9501 kb)

فضا بازی ها, ستاره ها بازی ها, بیگانه بازی ها, پاکسازی هیئت مدیره بازی ها, یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی ها, نیرنگ هوا بازی ها, مهاجمان بازی ها, کشتی بازی ها, تیر اندازی بازی ها, اعدام حلق خارجی بازی ها,