توضیحات بازی: سرباز بخت : سال 1923 در اندونزی در استان آچه تا 1904 که مبارزه با هلندی. حالا هر جا که ما برای آزادی مبارزه اندونزی. خون بسیاری ، زندگی بسیاری از ما در حال از دست دادن آن. به طور کامل با روح برای آزادی ما در حال مبارزه با آن. هنگام برآمدن خورشید ، ما که ما هنوز نمی دانند زندگی یا مرگ. جنگ شروع شود ، ما را با گلوله نمی ترسم ، تفنگ ، تانک یا هواپیما جت. در قلب ما فقط برای مقابله با اندونزی رایا.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 9803 بار (1.75035 mb)

سرباز بازی ها,