توضیحات بازی: عکسبرداری ستاره : ساقه ستاره.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موش

, Size: محبوبیت: 3.5, رای: 2, بازی 3486 بار (24.5439 kb)

ستاره بازی ها,