توضیحات بازی: ذخیره شیر گاو : pinoy بازی که شما می توانید توسط گرفتن امتیاز از شیر گاو درآمد.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 21177 بار ()

گاو بازی ها, گرفتن بازی ها, شیر بازی ها,