توضیحات بازی: سنگ شکن : واضح و روشن از تخته سنگ ها یکی پس از دیگری ، استفاده از توپ و دست و پا زدن همراه با مغز شما به تمام سنگ ها ناپدید می شوند ، همه را لمس سنگها را با ارسال توپ را در جهت خود ، مدیریت را به اجازه از سقوط کردن توپ فرار دست و پا زدن است
کنترل / دستورالعمل: مطبوعات برای شروع کلید را وارد کنید ، کلید های چپ و راست دست و پا زدن به توپ

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5490 بار (1.04557 mb)

سنگ بازی ها, توپ بازی ها, کودکان و نوجوانان بازی ها, paddling بازی ها, گام سریع بازی ها, سریع بازی ها, arcanoid بازی ها,