توضیحات بازی: رفلکس دکمه چالش : بازی آزمایش رفلکس. مطبوعات چپ و راست با توجه به صفحه نمایش به همان سرعتی که ممکن است برای رسیدن به بالاترین نمره
کنترل / دستورالعمل: استفاده از راست و چپ کلیدهای جهت دار به دستورالعمل متناظر با صفحه نمایش. 1 بازی : مطبوعات جهت دایره با توجه به مربع به دریافت 5 امتیاز اما اگر فشار از دست دادن امتیاز اشتباه شما. 2 بازی : انتشارات سمت چپ و سپس راست به عنوان سریع که ممکن است برای گرفتن بالاترین نمره. یک مجموعه از نمرات در هر بازی به شما نمره نهایی شما موفق باشید

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5101 بار (26.2529 kb)

مهارت بازی ها, عمل بازی ها, نمره بالا بازی ها, چالش بازی ها, لنزهای رفلکس آیینه ای بازی ها, دکمه بازی ها,