توضیحات بازی: پازل طفره رفتن کاروان بزرگ : بازی این 3 صحنه های اره منبت کاری اره مویی بازی پازل از طفره رفتن کاروان بزرگ. سطح بالا ، افزایش دشواری. کشیدن و رها کردن پارچه ها را به جای مناسب خود را در درون هم دادن!
کنترل / دستورالعمل: کشیدن و رها کردن پارچه ها را به جای خود

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 14433 بار (175.402 kb)

ماشین اره منبت کاری اره مویی پازل بازی ها,